AlgemeenContactblad

 

Algemeen

 

De leden van de Speciaalclub Zang NZHU wonen verspreid over Nederland. Het clubblad is daarom een belangrijk middel om elkaar te informeren en ervaringen uit te wisselen. In het Contactblad vindt men verslagen van de door de Speciaalclub georganiseerde activiteiten en artikelen met betrekking tot het houden en fokken van zangkanaries, i.h.b. harzers, waterslagers en timbrado's.
Uitgangspunt is om drie keer per jaar een editie van het Contactblad uit te geven.

Op deze site is de laatste editie van het Contactblad integraal geplaatst.
Elders op deze site vindt men ook, op onderwerp gerubriceerde, artikelen uit vorige edities van het Contactblad.

De eindredactie en distributie van het Contactblad is in handen van:
Jaap Plokker
Hercules 86
2221 MD Katwijk

TOP

 

 

Laatst verschenen edities Contactblad

Hieronder vindt men de laatst verschenen edities van het clubblad van de Speciaalclub Zang NZHU, februari 2018, 34e jaargang, nr. 1.


Contactblad

 

Speciaalclub Zang NZHU

  
©    Het contactblad van de Speciaalclub Zang NZHU verschijnt drie keer per jaar. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Overname van artikelen of delen daaruit is toegestaan mits daarbij de naam van de auteur en de bron wordt vermeld.

Februari 2018, 34e jaargang, nr. 1
 

Inhoudsopgave       
Voorwoord
Afluisterochtend 25 november 2017
Verslag clubkampioenschappen 2017
Nederlandse kampioenschappen zangkanaries op dood spoor?
Niet-chemische luisbestrijding
Turf  
                                                                                                

-0-

 

Voorwoord

door Jaap Plokker

Het wedstrijdseizoen, waarin onze eigen clubkampioenschappen een apart plekje in nemen, zit nog vers in ons geheugen, maar dat belet sommigen van ons niet om al weer druk bezig te zijn met de kweek van 2018. Anderen, zoals ondergetekende, nemen even een paar weken gas terug. Hun poppen krijgen nog een poosje rust en worden pas in de loop van maart in de broedkooien gezet. Sommigen van ons kijken met weinig plezier terug op 2017, omdat hun kweekseizoen helemaal in het water viel en ze geen mannen hadden om aan wedstrijden deel te nemen; anderen hadden wel vogels gekweekt, maar het resultaat was bij lange na niet van de kwaliteit die ze gehoopt hadden. Met name voor de kwekers die in 2017 een teleurstelling te verwerken kregen hoop ik dat 2018 alles weer goed zal maken.

Voor de club is het jammer dat we 2018 zijn begonnen met een ledenbestand dat onder de 50 is gezakt. Wat betreft het ledenbestand zitten alle speciaalclubs voor zangkanaries in hetzelfde schuitje: een langzame edoch gestage afname van het aantal kwekers. Dit betekent dat een steeds kleiner wordende groep de speciaalclubs op de been moet houden, zowel financieel als qua bemensing van het bestuur en de wedstrijdorganisatie. Met dankbaarheid heb ik weer mogen ervaren dat voor onze clubkampioenschappen voldoende vrijwilligers bereid waren hun tijd en energie in het welslagen van dit evenement te steken. Blij zijn we ook omdat in de vacature voor het penningmeesterschap we Paul Schilte bereid hebben gevonden het stokje van André Toet over te nemen.

Na op 1-1-2015 de contributie verhoogd te hebben naar € 15,00 waren we genoodzaakt op 1-1-2018 de contributie opnieuw te verhogen:  naar € 20,00 per jaar. Jaren behoorden we tot de zangspeciaalclubs met de laagste contributie, maar nu scharen we ons tussen de andere speciaalclubs voor harzers en waterslagers. Zeker op één punt blijft de NZHU zich onderscheiden: Geen enkele speciaalclub voor zangkanariekwekers verspreidt onder de leden vier keer per jaar een clubblad van 40 pagina’s.  Hierbij ontvangen jullie de eerste editie van 2018. Er is weer een respectabel aantal uren vrije tijd in gestoken en daarom hoop ik dat  je hem met interesse zult lezen.

-0-

Afluisterochtend 25 november 2017

door Jaap Plokker

Op zaterdag 25 november 2017 werd voor de achtste keer een afluisterochtend georganiseerd. Behalve het met elkaar luisteren naar hopelijk mooie vogels is deze activiteit ook bedoeld om zich te bekwamen in het kritisch luisteren en beoordelen van het lied.

Vanaf 09.30 u. druppelden de leden het clubgebouw van
De Kanarievogel aan de Oude ’s Gravendijckseweg te Katwijk binnen. Onder het genot van een kopje koffie werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Om 10.00 u. bleek dat we slechts met zeven personen 20 waterslagers, oftewel 5 stammen, zouden gaan afluisteren.

Opzet
Na kort overleg werd besloten de opzet van voorafgaande jaren, het invullen van keurlijstjes, te laten voor wat het was en gezamenlijk de vogels af te luisteren. Eén voor één kwamen de 5 stammen op tafel en we namen ruim de tijd om te luisteren en het lied te becommentariëren. Gelukkig zongen de vogels goed door en er viel dus veel over het lied te bespreken, waardoor het een bijzonder onderhoudende morgen werd. Eén van de gespreksonderwerpen was het verschil in zangstructuur van vogels van dezelfde kweker. Zowel Jan Zonderop als Jaap Plokker hadden twee stammen meegenomen die niet hetzelfde lied zongen. Met name de twee stammen van Jan verschilden opmerkelijk veel van elkaar: De ene stam had een meer golvend lied, terwijl het lied van het andere viertal veel meer geslagen was. Jan gaf aan dat hij langs twee bloedlijnen kweekte. De ene lijn gaf diepere vogels met meer water en een golvende zangstructuur. De andere waren meer slagvogels, minder diep, maar gevarieerder als gevolg van een beter binnenlied. Jan gaf aan zelf het meest gecharmeerd te zijn van de vogels met meer water, maar dat zijn vrouw de slagvogels meer apprecieerde. Uiteraard kwamen we na deze constatering te spreken over zangmilieu en erfelijkheid. De vogels waren opgegroeid in een bepaald zangmilieu, maar zongen uiteindelijk toch een verschillend lied. Allen beklemtoonden het belang van het zangmilieu, maar de erfelijk bepaalde aanleg om bepaalde zang over te nemen mag niet onderschat worden, zoals die zaterdagochtend weer bleek. Wil je het lied van je vogels verbeteren dan blijft het van belang niet alleen oog te hebben voor het zangmilieu, maar bij het samenstellen van de kweekkoppels ook naar de afstamming te kijken.

Jaap had weer twee gerookte makrelen meegenomen om aan de eigenaren van de mooiste vogels mee te geven. In een groepsgesprek werd bepaald dat de vogels van Jan Zonderop en Chagas Pinheiro een gerookte makreel verdienden. Ca. 12.30 u. overhandigde Jaap Plokker met een ‘gefeliciteerd en eet smakelijk’ de’ mekrielen’ aan Jan en Chagas, dankte alle aanwezigen voor hun komst, gezellige sfeer en wenste hen een wel thuis toe.

Foto. 25 november 2017. Afluisterochtend. Vlnr. Ton Diepenhorst, Chagas Pinheiro, Freek Schot, Jan Zonderop, Piet Drop en Gerard de Brabander.

-0-

Verslag Clubkampioenschappen 2017

 

door Jaap Plokker

Van 21 t/m 23 december 2017 organiseerden we onze 33e clubkampioenschappen. Evenals vorig jaar vond dit evenement plaats in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk, tevens het clubgebouw van vogelvereniging ‘De Kanarievogel’.

In december 2016 organiseerden we voor de eerste keer onze clubkampioenschappen in het verenigingsgebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk. Over het algemeen was de wedstrijd geheel naar tevredenheid verlopen, maar een paar verbeterpuntjes werden toch opgemerkt. Het gepraat in het conversatiegedeelte bleek toch hinderlijker voor zowel het keuren van vogels tijdens de keuring als het afluisteren gedurende de studiedag dan vooraf was verondersteld. Daarom werd besloten het keuren zoveel mogelijk te concentreren in de TT-ruimte en daar ook op zaterdag de waterslagers af te luisteren. Zo probeer je ieder jaar weer te leren van de vorige keer.  

De jaarvergadering op 28 november was tevens de sluiting van de inschrijving. Donderdag 30 november kwamen Gerard van Zuijlen, Ton Diepenhorst en Jaap Plokker bij Ton thuis bij elkaar om de inschrijvingen te verwerken en de volgorde van keuring te loten. Deze avond bleek dat 22 leden aan de wedstrijd zouden deelnemen, t.w. 4 leden hadden 48 harzers en 18 leden 282 waterslagers ingeschreven. Ze waren als volgt verdeeld: 9 stammen en 12 enkelingen harzers en 36 stammen, 30 stellen en 78 enkelingen waterslagers. Voor dit aantal waren 1 harzerkeurmeester en 6 waterslagerkeurmeesters benodigd, exact het aantal gecontracteerde keurmeesters. Vergelijken we voornoemde cijfers met voorafgaande jaren dan was het aantal deelnemers weliswaar met 1gedaald, maar het aantal ingeschreven vogels was aanzienlijk minder dan in 2016: 2015: 28 deelnemers, 44 harzers, 337 waterslagers, totaal 381 zangkanaries; 2016: 23 deelnemers, 44 harzers, 330 waterslagers, totaal 374 zangkanaries; 2017: 22 deelnemers, 48 harzers, 278 waterslagers, totaal 330 zangkanaries. Overzien we de deelname aan onze clubkampioenschappen dan constateren we sinds 2010 een gestage daling van zowel het aantal deelnemers als ingeschreven vogels. Niet alleen wij, maar vrijwel alle verenigingen met zangkanariekwekers, worden de laatste jaren geconfronteerd met een daling van het aantal liefhebbers en minder zangkanaries op de wedstrijden. De vergrijzing van onze sport eist steeds meer zijn tol.

In de eerste volle week van december organiseerde de Katwijkse vogelvereniging ‘De Kanarievogel’ traditiegetrouw haar afdelingstentoonstelling. Hiervoor waren bijna 130 waterslagers ingeschreven en zoals al jaren gebruikelijk is maakte zij gebruik van onze keurkamers en vervoerkoffers. Dit betekende dat bijna de helft van het materiaal dat wij voor onze wedstrijd nodig hadden al in het gebouw aanwezig was toen wij met de voorbereidingen op onze clubkampioenschappen begonnen. Om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de inzet van onze medewerkers werd besloten het resterende deel van het voor de wedstrijd benodigde materiaal op de dag van opbouwen van de opslag bij Ton Diepenhorst te verkassen naar de wedstrijdlocatie.

Foto. 21 december 2017. De opbouwploeg voor de 33e clubkampioenschappen tijdens de koffiepauze.

Opbouw en inkooien 21 december 2017
Op donderdag 21 december 2017 was ca. 09.30 u. de opbouwploeg, bestaande uit Piet Drop, Piet Hagenaars, Theo Kramp, Krien Onderwater, Henk Oudshoorn, Jaap Plokker, Paul Schilte, Tinus Teeuwen en Jan Zonderop in het gebouw present om de ruimtes vrij te maken, de keurkamers op te zetten, tafels met vervoerkoffers klaar te zetten voor het inkooien, etc., etc. Ook gingen twee mensen naar Ton Diepenhorst om daar diens aanhanger te laden en in twee ritjes met Ton het resterende wedstrijdmateriaal naar het clubgebouw te vervoeren. Met zoveel mensen verliep het verkassen en het opbouwen gesmeerd en omstreeks 12.00 u. stond nagenoeg alles op z’n plek en konden de inkooiers de  inzenders ontvangen. Vanaf 13.00 u. druppelden de deelnemers met hun vogels geleidelijk binnen. Ca. 19.45 u. werd de balans van het inkooien opgemaakt. Hein Lentz en André Toet hadden enkele dagen voor de wedstrijd al aangegeven dat zij niet met hun vogels zouden komen, omdat ze ontevreden waren over de kwaliteit van hun wedstrijdvogels op dat moment. Onverwacht waren ook de vogels van dhr. Errami absent. Ondanks dat werd besloten de aanwezige vogels over de keurkamers te verdelen. Om 20.30 u. konden de lichten uit en heerste er volkomen rust in het gebouw. Thuisgekomen is uiteraard dhr. Errami gebeld en werd duidelijk waarom de door hem ingeschreven vogels niet aan de wedstrijd zouden deelnemen. We misten dus de vogels van drie inzenders, bij elkaar bijna voldoende voor 1 keurmeester. De blinde lijsten werden aangepast en daaruit bleek dat nagenoeg alle keurmeesters op de keuringsdag een uur eerder klaar zouden zijn dan aanvankelijk gepland. 

Keuringsdag 22 december 2017
De keuringsdag, vrijdag 22 december, begon voor Jaap Plokker met het aanzetten van het koffiezetapparaat en het ‘luchten’ van de zangkanaries. Vanaf ca.08.00 u. kwamen ook de keurmeesters binnen. Na een kopje koffie met kerststol en het welkomstwoord van Jaap Plokker kregen de keurmeesters de blinde lijst uitgereikt en konden om 09.00 u. de eerste vogels op tafel gezet worden. De vogels werden door 7 keurmeesters beoordeeld: de harzers door Theo van Deursen; de waterslagers door: Joop Aelbrecht, Toon van Gestel, Willy Kling, Piet van de Kuil, Hubert Martina, en Krien Onderwater. Aspirant waterslagerkeurmeester Chagas Pinheiro had gevraagd te mogen bijzitten; ’s morgens was hij in gezelschap van Joop Aelbrecht en ’s middags zat hij bij Krien Onderwater.

Terwijl de keurmeesters de vogels afluisterden en de keurbriefjes invulden was elders in het gebouw het wedstrijdsecretariaat in vol bedrijf: Piet Drop, Max Gerhards, Paul Schilte en Jan en Tiny Zonderop verzamelden de keurlijsten, schreven de namen en ringnummers er op en voerden in de computer de resultaten in.  Terwijl het wedstrijdsecretariaat op volle toeren draaide zorgde Theo Kramp er voor dat de harzers op tijd voor de keurmeester verschenen. Tegen etenstijd verscheen ook Ageeth Onderwater om te helpen bij het diner.

Foto. 22 december 2017. Keuringsdag 33e clubkampioenschappen. Keurmeesters en medewerkers in de rij voor het Chinees buffet.

Rond het middaguur vertrok Ton Diepenhorst naar de Chinees om de maaltijd op te halen en werd de keuring onderbroken voor een aperitiefje. Nadat de als vanouds voortreffelijke Chinese maaltijd was genuttigd nam Jaap Plokker de gelegenheid om Piet van de Kuil en  Hubert Martina in het zonnetje te zetten. Beiden keurmeesters hadden besloten een punt achter hun carrière te zetten en deze keer was hun laatste keuring op de wedstrijd van de NZHU. Vele malen hadden zij de waterslagers op de clubkampioenschappen beoordeeld. Jaap dankte hen voor hun inzet voor de waterslagersport in het algemeen en de NZHU in het bijzonder en overhandigde hen een mooie orchidee en twee gerookte makrelen.

Toen ca. 16.00 u. de keuring achter de rug was en de keurmeesters met penningmeester Paul Schilte hadden afgerekend kon voor bestuur en medewerkers zonder overhaast gedoe de verdere organisatie opgepakt worden, zoals het verplaatsen van de transportkoffers naar de inkorfruimte, het voeren van de vogels, het afbreken van de keurcabines, het inrichten van de afluisterlocaties, het maken van de catalogus, etc. Inmiddels had Ton Diepenhorst z’n aanhanger opgehaald  en werd een deel van het niet meer benodigd wedstrijdmateriaal opgeladen en naar de opslagruimte vervoerd. Dat scheelde in ieder geval op 23 december na het uitkooien een rit. Daarna was aan vrijwel iedereen een welverdiende rust gegund. Dat gold niet voor Jaap Plokker die nog een klusje te klaren had: het in orde maken en drukken van de catalogus en oorkondes die daags daarop resp. aan de inzenders en prijswinnaars zouden worden uitgereikt. Rond 22.00 u. lag voor iedere inzender de catalogus klaar, waren de oorkondes gedrukt en zat voor hem de dag er ook op.
 
Foto. 23 december 2017. Studiedag 33e clubkampioenschappen. Geconcentreerde waterslagerkwekers tijdens het afluisteren.

Studiedag 23 december
Op zaterdag 23 december hadden we onze traditionele studiedag. De dag begon met het vaste ritueel van het open zetten van de koffers zodat de vogels konden eten en drinken. Om 09.00 u. arriveerde Krien Onderwater en konden de ringen van de belangrijkste prijswinnaars gecontroleerd worden.
Vanaf 09.30 u. druppelden de eerste mensen binnen en ca. 10.00 u. opende  Jaap Plokker de studiedag met een korte toespraak en het bekend maken van de belangrijkste prijswinnaars. Vervolgens werden de catalogi en keurlijsten uitgedeeld. Nadat die in ontvangst waren genomen volgde een periode waarin men het erg druk had met het bestuderen van de catalogus, de eigen keurlijsten en die van de tafelgenoten. Inmiddels was het aantal bezoekers gegroeid en het dus de hoogste tijd om de eerste vogels af te luisteren.
Om ca. 10.30 u. begon de eerste afluisterronde. Omdat Andries Gort zich ziek had afgemeld moesten de afluisteraars gezamenlijk de vogels becommentariëren. Met zoveel ervaring en kennis van zaken in de zaal verliep dat prima. Voor het middaguur was er voor de waterslagers één uitgebreide afluisterronde waarin de mooiste enkelingen en de prijswinnende stellen op tafel kwamen. In een van de opslagruimtes had zich een klein gezelschap harzerkwekers verzameld, dat de regie volledig in eigen hand had en naar believen vogels afluisterde.
Geheel volgens het tijdschema ging iedereen om ca. 12.00 u. naar het conversatiegedeelte van de vergaderzaal voor de middagpauze. Daar kon men zich te goed doen aan erwtensoep, broodjes gehaktbal, etc. Ageeth en Mandy Onderwater hadden de handen vol om aan iedereen het bestelde te kunnen presenteren. Van de pauze werd tevens gebruik gemaakt om een verlotingsronde te houden en wisselden de eerste orchideeën van eigenaar.

Foto. 23 december 2017. Studiedag 33e clubkampioenschappen. De harzerkwekers hadden hun eigen onderkomen. Vlnr. Jacques de Beer, Max Gerhards en Gerard van Zuijlen.

In de middag was er ook één afluistersessie. Bij de waterslagerkwekers kwamen de mooiste stammen op tafel. Omstreeks 14.30 u. werd het laatste viertal van tafel gehaald en nam iedereen plaats in de vergaderzaal voor een drankje, een pauzepraatje en de tweede en laatste verloting o.l.v. Ageeth en Mandy Onderwater.  Dankzij Gerard van Zuijlen zaten er schitterende orchideeën in de prijzenpot en de meeste lotenkopers konden dan ook één of meer gewonnen orchideeën mee naar huis nemen.
Alvorens tot de uitreiking van het eremetaal over te gaan werden Ageeth en Mandy Onderwater bedankt voor het organiseren en bemensen van het buffet en Theo Kramp werd in het zonnetje gezet voor al de jaren dat hij de organisatie van de harzerwedstrijd voor z’n rekening neemt. Zij gingen ieder aan het eind van de middag met een mooie orchidee naar huis. De studiedag werd traditioneel afgesloten met de prijsuitreiking. Dit jaar bestond  het ‘eremetaal’ wederom uit geldprijzen. Als blijvende herinnering ontvingen de 1e t/m 3e prijswinnaars en de derbywinnaars een oorkonde en de overige prijswinnaars een bondsmedaille.
Iets later dan de planning, nl. om 15.10 u., kon begonnen worden met het uitkooien. Hierna volgden voor de medewerkers nog de grote schoonmaak en het vervoer van het materiaal naar de opslagruimte bij Ton Diepenhorst. Dankzij de welwillende medewerking van een groot aantal inzenders ging het opruimen bijzonder snel. Terwijl een groepje het materiaal naar de opslag vervoerde en daar op z’n plek zette bleven anderen in het gebouw achter om alles in te richten zoals het op donderdag was aangetroffen: een hele klus. Omstreeks 17.30 u. stond al het materiaal bij Ton Diepenhorst op z’n plek en was in het gebouw alles in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Slot
Tot slot is een bijzonder woord van dank op z’n plaats. Ik wil de verenigingen ‘De Kanarievogel’ en ‘KoPluKo’ bedanken voor het mogen gebruiken van hun faciliteiten in hun clubgebouw.  Ik wil graag Krien, Ageeth en Mandy Onderwater bedanken voor het wederom organiseren van het buffet. Jullie hebben het dit jaar weer voortreffelijk gedaan, bedankt.  Een dankwoord is ook op z’n plaats voor de leden die het bestuur hebben geholpen tijdens de opbouw- en opruimwerkzaamheden en hand- en spandiensten hebben verricht tijdens de wedstrijd- en studiedagen, t.w.  Tiny en Jan Zonderop, Piet Drop, Piet Hagenaars, Theo Kramp, Krien Onderwater, Henk Oudshoorn en Tinus Teeuwen. Naast genoemde personen wil ik ook graag de inzenders in mijn dank betrekken voor het helpen bij het opruimen van de wedstrijdlocatie na het uitkooien. Last but not least wil ik m’n medebestuursleden, Ton, Gerard, Jacques, Max, André en Paul bedanken voor hun betrokkenheid en inzet voor de vereniging gedurende het jaar 2017.

Onze 33e clubkampioenschappen werden voor de tweede keer georganiseerd in het gebouw van stichting Kleindierensport Katwijk. De op de ervaringen van vorig jaar gebaseerde aanpassingen pakten goed uit en de sfeer tijdens de studiedag was ouderwets ontspannen en gezellig. Het was daarom in mijn beleving van 21 t/m 23 december 2017 goed toeven in het gebouw van stichting Kleindierensport Katwijk. Hopelijk tot volgend jaar.

Prijswinnaars 2017
De prijswinnaars van onze 33e clubkampioenschappen, welke gehouden werden van 21-23 december 2017, zijn:  

Harzers:
Meesterzanger: Lis Reichgelt, 90 pnt. Stammen: 1e prijs: Lis Reichgelt, 363 pnt.; 2e prijs stammen: Jacques de Beer, 355 pnt. Enkelingen: 1e prijs: Lis Reichgelt, 87 pnt. Derby: Lis Reichgelt, 90 pnt.

Waterslagers:

Meesterzanger en winnaar NBvV Bondskruis: Rob Bisschops, 148 pnt.
Stammen: 1e prijs: Joop Aelbrecht, 578 pnt.; 2e prijs: Freek Schot, 577 pnt.; 3e  prijs: Willy Kling, 572 pnt.; 4e prijs: Jan Zonderop, 559 pnt.; 5e  prijs: Krien Onderwater, 556 pnt.; 6e prijs: Willy Kling, 555 pnt.; 7e prijs: Jaap Plokker, 547 pnt.; 8e prijs: Krien Onderwater, 537 pnt.
Stellen: 1e en 2e prijs: Rob Bis-schops, resp. 298 en 288 pnt.; 3e prijs: Piet Hagenaars, 285 pnt.; 4e prijs: Piet Drop, 282 pnt. Enkelingen: 1e t/m 4e prijs: Willy Kling, resp. 144, 143, 143 en 142 pnt.; 5e prijs: Joop Aelbrecht, 141 pnt. Derby: Krien Onderwater, 143 pnt.

-0-

 

Nederlandse kampioenschappen zangkanaries op dood spoor?

door Jaap Plokker

Van 11 t/m 14 januari 2018 organiseerde de NBvV de Nederlandse kampioenschappen. Voor de eerste keer vonden die plaats in de IJsselhallen te Zwolle. Met in totaal 21 deelnemers en 200 zangkanaries werd op Vogel ’18 een dieptepunt bereikt in de belangstelling van zangkanariekwekers voor deelname aan de bondskampioenschappen. Jaap Plokker laat z’n gedachten de vrije loop.

Het exacte jaar waarin ik voor de eerste keer waterslagers inschreef voor de bondskampioenschappen van de NBvV weet ik niet meer, maar afgaande op de oudste in mijn bezit zijnde catalogus zou dat best wel eens Vogel ’83 geweest kunnen zijn. De wedstrijd werd gehouden van 13 t/m 16 januari 1983 in het zalen- en congrescentrum ‘Het Turfschip’ in Breda. Er waren 400 zangkanaries ingeschreven, t.w. 173 harzers en 267 waterslagers, door respectievelijk 25 en 36 inzenders. Timbrado’s werden toen in Nederland nog niet gekweekt. Het totaal ingeschreven wedstrijdvogels bedroeg meer dan 6500.
Sindsdien heb ik bijna geen bondskampioenschap overgeslagen en vaak een stam waterslagers en 6 japanse meeuwtjes, een stam en twee enkelingen, ingezonden. In januari 1998 vonden voor het laatst de bondskampioenschappen van de NBvV plaats in Breda. ‘Het Turfschip’ stond op de nominatie gesloopt te worden en noodgedwongen werd verhuisd naar de ‘Americahal’ in Apeldoorn. Van januari 1999 t/m Vogel ’17 waren in deze hal de bondskampioenschappen gehuisvest. Ook de ‘Americahal’ ontkomt niet aan de slopershamer en met ingang van januari 2018 zijn de IJsselhallen in Zwolle het onderkomen van de inmiddels in Nederlandse kampioenschappen omgedoopte bondskampioenschappen van de NBvV.
Voor Vogel ’18 werden in totaal 200 zangkanaries ingeschreven, t.w. 76 harzers, 80 waterslagers en  44 timbrado’s, door resp. 7 , 8 en 6 inzenders. Ik kan me niet heugen dat er ooit voor de bondskampioenschappen van de NBvV vanuit de kring van zangkanariekwekers zo weinig belangstelling was. Met name het aantal van 80 waterslagers beschouw ik als een dieptepunt in de zangkanarie historie van de NBvV. Dit aantal wordt nog schrijnender als we bedenken dat sinds Vogel ’17 de bondskampioenschappen  toegankelijk zijn voor zangkanariekwekers van zowel de NBvV als de voormalige ANBV.

Kampioenschap speciaalclub populairder dan nationaal kampioenschap
Nu is het geen geheim dat de zangkanariesport de laatste decennia te kampen heeft met een verminderde belangstelling. De sterke vergrijzing onder de zangkanariekwekers heeft tot gevolg dat het aantal fokkers ieder jaar daalt en dit in een steeds sneller tempo lijkt te gaan. Dat als gevolg van deze ontwikkeling het aantal deelnemers en ingezonden vogels voor wedstrijden een dalende trend vertoont ligt voor de hand. Vergelijken we echter het aantal kwekers en ingezonden zangkanaries voor Vogel ’18 met die van andere representatieve wedstrijden dan lijkt er meer aan de hand dan een verminderde belangstelling voor Vogel ’18 als gevolg van de daling van het aantal fokkers. Voor de nationale tentoonstelling van  ‘De Vogelvriend’ te Leerdam, begin december 2017, werden door 14 deelnemers 268 waterslagers ingeschreven. Voor de vlak voor Kerstmis door de Speciaalclub Zang NZHU te Katwijk georganiseerde clubkampioenschappen schreven 22 fokkers in totaal 330 zang-kanaries in, t.w. 48 harzers (4 inzenders) en 282 waterslagers (18 inzenders); In Urk werden tussen Kerst en Nieuwjaar door 5 inzenders 52 harzers en door 15 deelnemers 268 waterslagers ingeschreven; 18 leden namen deel aan de in de eerste week van januari 2018 gehouden clubkampioenschappen van de Landelijke Speciaalclub Harzers (LSH) te Bennekom; zij zonden 228 harzers in, en voor de medio januari georganiseerde clubkampioenschappen van ‘De Nachtegaal’ in Rijssen schreven 34 leden 516 waterslagers in. Kijken we naar de waterslagers dan verbleekt het aantal van 8 deelnemers en de 80 voor de nationale kampioenschappen te Zwolle ingeschreven vogels bij de belangstelling voor andere dit jaar georganiseerde wedstrijden. Bij de harzers, waarvan mij van minder wedstrijden gegevens bekend zijn, lijkt het beeld identiek. Werden voor de clubkampioenschappen van de LSH, door 18 leden 228 harzers ingeschreven, voor de nationale kampioenschappen schreven 7 deelnemers 76 harzers in. Het heeft er alle schijn van dat zangkanariekwekers veel liever kampioen van Bennekom, Katwijk, Leerdam, Rijssen of Urk worden, dan Nederlands kampioen.

Vastgeroest in verleden
In Nederland kreeg Feyenoord in 2017 met het behalen van het landskampioenschap in de eredivisie beduidend meer handen op elkaar dan Jong AZ met het behalen van de landstitel in de tweede divisie. In zangkanarieland liggen de verhoudingen kennelijk wezenlijk anders. Dat is vreemd en vraagt om een verklaring. Doet de NBvV iets verkeerd? Voelen zangkanariekwekers zich stiefmoederlijk behandeld, of is er meer aan de hand? Op 4 november 2017 was ik aanwezig op de ledenvergadering van waterslagerspeciaalclub ‘De Nachtegaal’ in Urk en was daar getuige van een eindeloze tirade tegen de bondskampioenschappen van de NBvV in Apeldoorn. Om de haverklap viel daar het woord ‘Zutphen’, de locatie van de bondskampioenschappen van de voormalige ANBV, en naarmate de discussie duurde ontpopte dat Zutphen zich tot een soort zangkanarieparadijs waarin alleen Adam en Eva ontbraken. Echter, ‘Zutphen’ is voltooid verleden tijd, zoals er ook al jaren bij mij geen touwtje meer uit de brievenbus hangt; na dit jaar het door mij nog steeds trouw geraadpleegde papieren telefoonboek nooit meer op mijn deurmat zal vallen en de NZHU haar wedstrijden niet meer organiseert in de school aan de Jan Evertsenlaan in Katwijk. Denk ik nooit meer terug aan de periode in de school? Natuurlijk wel, maar het heeft geen zin me tot in lengte van jaren bezig te houden met de voordelen van de school boven de huidige locatie. De toekomst van de NZHU ligt voorlopig in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk. Daar moeten we binnen ons budget er van proberen te maken wat er van te maken valt. Het ID College is passé: zwijmelen over goed hoe het vroeger was is leuk voor nostalgische praatjes aan de bar; weinig zinvol voor hoe je in een nieuwe omgeving met andere mogelijkheden en beperkingen een wedstrijd moet organiseren.

Waar een wil is, is een weg
Om te doorgronden waarom aanvankelijk ‘Apeldoorn’ en nu ‘Zwolle’ kennelijk niet de handen op elkaar krijgen van de zangkanariekwekers moest ik denken aan een voorval van al weer een aantal jaren geleden. Om de NZHU te promoten bezochten Ton Diepenhorst, Gerard van Zuijlen en ondergetekende in november 2007 een studiedag van de toen nog bestaande Rotterdamse Federatie van harzerkwekers. In de middagpauze mochten we een kort promotiepraatje voor de NZHU afsteken. Een teken aan de wand was dat sommige kwekers na de aankondiging van onze presentatie prompt het zaaltje verlieten en een bezoek aan het buffet belangrijker achtten dan ons aan te horen. Na ons gloedvol betoog kregen we als reactie dat we niet op leden uit de Rotterdamse regio hoefden te rekenen, omdat onze wedstrijd te dicht op die van ‘Zutphen’ zat. De opmerking dat op onze wedstrijd de vogels in de koffers bleven en dus qua belichting nagenoeg onder dezelfde omstandigheden verkeerden als bij de kwekers thuis was tegen dovemansoren gezegd. Enkele jaren later ging de Rotterdamse Federatie ter ziele. Wie misschien had gedacht dat de verenigingsloze harzerkwekers ‘en groupe’ hun toevlucht zochten bij de NZHU, die in de regel voor Kerstmis en dus ruim voor ‘Zutphen’ haar wedstrijd organiseerde, kwam bedrogen uit. De nog overgebleven harzerkwekers besloten zelf een eigen stammenwedstrijd in Barendrecht, nu in Dordrecht, te organiseren en om aan voldoende vogels te komen nodigden ze ook kwekers uit van buiten de regio Rotterdam. Moraal van het verhaal: De harzerkwekers in de regio Rotteram hadden totaal geen zin om lid te worden van de aan de NBvV gelieerde NZHU; wilden liever onder elkaar blijven, baas in eigen huis zijn. Dat was overigens hun volste recht, laten we daar duidelijk over zijn. In 2007 spraken zij echter hun werkelijke beweegredenen, mogelijk uit beleefdheid, niet uit, maar camoufleerden het met een rationeel overkomend schijnmotief: het voor hen ongelukkige tijdstip van de wedstrijd van de NZHU. Als er daadwerkelijk een behoefte was geweest om met de wedstrijd van de NZHU mee te doen had men ongetwijfeld over het ‘Zutphenprobleem heen gestapt. Waar een wil is, is een weg; waar geen wil is wordt elk strootje opgeblazen tot een onoverkomelijk obstakel.

Foto. 12 januari 2018. Vogel ’18 te Zwolle. De toekomst van de zangsport op de Nederlandse kampioenschappen? De zangkanaries ondergebracht in containers in de grote hal. Links harzerkeurmeester Erik Buizer en bondsvoorzitter Klaas Snijder.

Kritiek op huisvesting zang in ‘Apeldoorn’
Nu terug naar de bondskampioenschappen van de NBvV. Zaten, gegeven de omstandigheden, de zangkanaries zo beroerd in Apeldoorn, en hadden de criticasters tijdens de ledenvergadering van ‘De Nachtegaal’ in Urk recht van spreken? Ik kan uit eigen ervaring uitsluitend spreken over de bondskam-pioenschappen van de NBvV. In ‘Het Turfschip’ in Breda stonden de zangkanaries op een bovenverdieping in een apart zaaltje achter groene gordijnen. Het zaaltje was een gezellig ontmoetingpunt voor de zangkanariekwekers, maar daar bleef het wel bij. Om de vogels te beschermen tegen de verlichting bleven ze hoofdzakelijk achter de groene gordijnen. In Apeldoorn stonden de zangkanaries aanvankelijk, deels achter dezelfde groene gordijnen, in de grote hal tegen de achtermuur. Geen bezoeker kon er om heen. Toen er kritiek kwam op het feit dat de vogels in de hal wel heel lang in het volle licht zaten werd, om de zangkanariekwekers tegemoet te komen, amper verlichte kleedkamers in gebruik genomen. Tot een golf van deelnemers heeft deze verandering niet geleid, integendeel, ondanks dat mijn vogels in de kleedkamers van de ‘Americahal’ veel donkerder zaten dan bij mij thuis was en bleef ‘Apeldoorn’ voor veel zangkanariekwekers een onvoldoende scoren, zeker voor leden van de voormalige ANBV.

Zwolle is behelpen
Ik kan me de reacties van de zangkanariekwekers op ‘Zwolle 2018’ al voor de geest halen voordat ik er één heb gehoord: De IJsselhallen hebben binnen de uitstraling van een veemarkt, wat ze ook jarenlang zijn geweest; voor zangkanaries en zangkanariekwekers gereserveerde, besloten ruimten, waarin de vogels verduisterd waren ondergebracht, de kwekers elkaar konden ontmoeten en vogels konden afluisteren waren niet voorhanden; integendeel, de zangkanaries stonden in de grote hal in containers, waarvan de deuren tijdens de openingsuren vnl. open stonden om het publiek een blik naar binnen te gunnen en binnen de containers was met de deur open van afluisteren geen sprake, omdat het geroezemoes uit de hal de kanariezang overstemde.
Welwillende medewerkers zoals Erik Buizer en Piet Hagenaars gingen met mensen die de vogels in alle rust wilden afluisteren naar binnen en sloten voor even de deur. Zangkanariekwekers, voor zover aanwezig, klitten wat bij elkaar rond de containers of liepen wat verweesd rond door de hal. Was dit voor zangkanaries en hun inzenders een ideaal onderkomen? Verre van dat. Ik verwacht dat de criticasters die in november 2017 in Urk het woord voerden, zich in rotten van vier zullen opstellen om aan te geven dat zij nooit zangkanaries zullen inschrijven vanwege voornoemde accommodatie in de IJsselhallen. De grote vraag rijst echter of ze wel zullen komen wanneer door de NBvV het zangkanariebedje voor hen wordt gespreid
. Gezien het wegblijven van kwekers na de verhuizing in de ‘Americahal’ van de grote zaal naar de verduisterde kleedkamers is enige scepsis gerechtvaardigd.

 Foto. 12 januari 2018. Vogel ’18 te Zwolle.  De opstelling van de zangkanaries in de containers, met rechts stoelen om naar de vogels te kijken en evt. af te luisteren.

Zangkanariekwekers willen onder elkaar zijn
Wat moet je nu als organiserende NBvV? Welke investeringen moet je doen om tegemoet te komen aan de wensen van kwekers van wie het hoogst onzeker is of ze wel zullen, zo niet willen, komen. Immers waar een wil is, is een weg, maar waar geen wil is wordt elk strootje opgeblazen tot een onoverkomelijk obstakel. Wat is nu de wil van de meeste zangkanariekwekers? Laat de feiten spreken: De Landelijke Speciaalclub voor Harzers organiseerde haar wedstrijd in de week voor ‘Zwolle’; daags voor het inkooien voor de Nederlandse kampioenschappen konden de vogels in Bennekom opgehaald worden. De waterslagerspeciaalclub ‘De Nachtegaal’ organiseerde haar wedstrijd in de week na ‘Zwolle’; zondag vogels ophalen in Zwolle, woensdag inkooien in Rijssen. Voor de LSH hadden 18 kwekers 228 harzers ingeschreven; voor ‘De Nachtegaal’ 34 kwekers, 516 waterslagers. Daartussen zaten dus de Nederlandse kampioenschappen van de NBvV in Zwolle met resp. 76 harzers van 7 inzenders en 80 waterslagers van 8 deelnemers. Voor mij staat het als een paal boven water dat zangkanariekwekers het liefst in eigen, besloten kring verkeren om in deze entourage een onderlinge wedstrijd te organiseren. Zolang deze behoefte blijft bestaan en de genoemde wedstrijden van speciaalclubs om de bondskampioenschappen zijn gedrapeerd  zal het voor veel zangkanariekwekers, naar mijn verwachting, met de bondsshow nooit wat worden.

Slot
Hoe moet het nu verder met de zang op de bondskampioenschappen? De IJsselhallen ken ik alleen van de ruimtes die nu toegankelijk waren. Veel mogelijkheden voor wedstrijdomstandigheden gelijkend op die van een speciaalclub heb ik niet gezien. Wellicht moet men dat ideaalbeeld voor de nationale kampioenschappen ook wel laten varen. Het lijkt me duidelijk dat de planning van speciaalclubwedstrijden voorafgaand aan of direct volgend op ‘Zwolle’ niet bevorderlijk is voor het aantal deelnemers in de IJsselhallen. Als puntje bij paaltje komt verkeren de meeste zangkanariekwekers veel liever in de beslotenheid van collega kwekers onder elkaar, dan dat zij verloren gaan in de massaliteit van een Nederlands kampioenschap in een voormalige veemarkt. Bovenal heeft de organiserende NBvV weinig grip op wat er zich in de bovenkamer van de zangkanariekwekers afspeelt. Zolang in brede kring het behalen van het Nederlands kampioenschap niet ervaren wordt als het ultieme doel van elke zangkanariekweker ontbreekt de benodigde ambitie en dus ook de drijfveer om aan de bondskampioenschappen deel te nemen. Dit is mogelijk het belangrijkste knelpunt, immers, waar een wil is, is een weg; waar geen wil is wordt elk strootje opgeblazen tot een onoverkomelijk obstakel. 

-0-

Niet-chemische luisbestrijding

door Jaap Plokker

Regelmatig wordt er in ons clubblad aandacht geschonken aan de overlast van bloedmijten in onze vogelverblijven en de bestrijding daarvan. Ons clubblad is o.m. bedoeld om praktijkervaringen uit te wisselen, ook wat betreft de plaaggeest die we onder elkaar ‘bloedluis’ noemen. Daarom hieronder een volgende episode uit wat we wel een ‘never ending story’ kunnen noemen.1

In 2017 werden we weer eens geconfronteerd met de gevolgen van ongediertebestrijding met chemische middelen. Miljoenen eieren werden vernietigd, omdat sporen van het bloedluisbestrijdingsmiddel Fipronil er in waren aangetroffen. De rode bloedluis is niet alleen een plaag voor de pluimveehouderij, maar ook wij hebben er weet van dat een broedseizoen soms helemaal naar de knoppen kan gaan als gevolg van een explosie van bloedluis.
In editie 2017-3 van ons clubblad verscheen onder de titel ‘Op consult bij Hedwig van der Horst’ een verslag van een door deze dierenarts bij ‘De Kanarievogel’ te Voorburg verzorgde lezing. In haar betoog stipte Hedig van der Horst ook even de bestrijding van bloedluizen, of beter bloedmijten, aan. Zij maakte daarbij een onderscheid tussen in de reguliere handel verkrijgbare:
-          chemische bestrijdingsmiddelen/pesticiden;
-          bestrijdingsmiddelen op basis van natuurlijke stoffen;
-          natuurlijke vijanden
.
Ik zou aan dit rijtje nog de volgende willen toevoegen:
-          huis-, tuin- en keukenmiddeltjes.

Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes
Om met de laatste te beginnen. Onze generatie kent nog ongetwijfeld de in 1997 overleden Klaasje Rotstein-van den Brink. Ons beter bekend als ‘Klazien uut Zalk’. Je kon zo gek niet bedenken: eksterogen, likdoorns, wintertenen, hielkloven, enz., of Klazien wist wel een kruid of kruidenaftreksel waarmee je dit euvel te lijf kon gaan. Het is me niet bekend  of Klazien ook een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis had gevonden, maar als je op vergaderingen van vogelverenigingen je oor te luisteren legt komt een scala aan huis-, tuin- en keukenmiddeltjes voorbij: tabak, kamille, petroleum, slaolie, enz. Het is net als bij de medicatie suggesties van Klazien: de één zweert er bij, de ander rangschikt het onder de noemer ‘kwakzalverij’ en ervaart het bestrijdingsmiddel soms erger dan de kwaal.

Pesticiden
Een druppeltje Parasita in de nek is tegenwoordig door mij de meest gehoorde bestrijdingsmethode van bloedluis in vogelverblijven. Met het door de firma Beaphar op de markt gebrachte middel, - Een flesje 0,12% oplossing van 50 ml kost ca. € 10,00. - schijnt menig vogelliefhebber op dit moment tevreden te zijn. Evenals het voornoemde Fipronil is Parasita een chemisch bestrijdingsmiddel. Beaphar gebruikt voor Parasita de werkzame stof Ivermectine. Over het gebruik van pesticiden in de ongediertebestrijding ontwikkelt zich een groeiende weerstand, omdat de neveneffecten op mens, dier en milieu op den duur vaak negatief blijken te zijn. Pesticiden die in het verleden frequent zijn toegepast blijken niet zo onschuldig te zijn als aanvankelijk werd verondersteld.2
Een bijkomend nadeel is dat het te bestrijden ongedierte vaak een resistentie opbouwt tegen de werkzame stof waardoor de toe te dienen doses steeds sterker moeten worden en op den duur het middel zelfs z’n effectieve werking verliest. Inmiddels blijkt in de veehouderij dat sommige parasieten al een resistentie tegen Ivermectine hebben opgebouwd en het wachten is op het moment dat ook ons druppeltje Parasita in de nek niet meer werkt.

Foto. 23 december 2017. Studiedag 33e clubkampioenschappen. Pauzepraatje tussen Piet Drop, Jan Zonderop, Willy Kling, Freek Schot en Henk van der Wel. Waar zangkanariekwekers bij elkaar komen is bloedluis en hoe die te bestrijden een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp.

Natuurlijke vijanden
Het is al weer geruime tijd geleden dat een noviteit op de markt verscheen: bloedluizen bestrijden met natuurlijke vijanden, t.w. roofmijten. Het grote voordeel is dat de bestrijding langs volstrekt natuurlijke weg verloopt, natuur en milieu geen schade ondervinden en de luizen geen resistentie kunnen opbouwen. Het is een bestrijdingmethodiek die tot in lengte van jaren toegepast kan worden. Tegenwoordig brengt de firma Refona roofmijten onder de handelsnaam Dutchy’s op de markt. Uitgebreide informatie over de roofmijten en de bestrijdingsmethodiek is te vinden op de website van Refona.3
Over de bestrijding van bloedluizen met roofmijten zijn de meningen verdeeld. Op basis van praktijkervaringen is de ene fokker uitermate tevreden, terwijl anderen zo hun bedenkingen hebben. Omdat, zoveel jaar na de introductie, er nog steeds een markt voor Dutchy’s bestaat zou men kunnen concluderen dat het benutten van natuurlijke vijanden voor de bestrijding van bloedluis tot de effectievere, milieuvriendelijke methoden behoort.
Op Internet vond ik een aanbieding van 5.000 roofmijten voor € 19,75. Deze dosis is voldoende voor 20 m hokoppervlak. De verkoper stelt ‘Voor een langdurige en/of preventieve werking is het aan te raden om na 5 weken al nieuwe roofmijten uit te zetten’.3 Geeft men gehoor aan dit advies dan behoort het gebruik van roofmijten overduidelijk tot een van de kostbaardere bestrijdingsmethoden tegen bloedluis.
 

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen bloedluis  -  Sylicaten
Naast het inzetten van natuurlijke vijanden bestaan er nog meer milieuvriendelijke methoden om bloedluis te bestrijden, zoals het gebruik van sylicaten. Hedwig van der Horst noemde tijdens haar lezing op 15 mei 2017 de volgende producten die siliciumdioxide, het belangrijkste bestanddeel van glas, als werkzame stof bevatten: Home Shield en Finecto. 

Home Shield
Het product Home Shield ken ik van naam en van kwekers die het gebruiken, maar ik heb er zelf geen ervaring mee. Op de website van Home Shield, www.homeshield.nl, wordt de werking van dit product uit de doeken gedaan:
Home Shield is een fijn poeder, bestaande uit speciaal geprepareerde fossiele plankton. (…) Fossiele plankton bestaat uit microscopisch kleine omhulsels van eencellige plantaardige plankton (Phytoplankton). (….) De fossiele plankton heeft sterk absorberende eigenschappen, zelf voor oliën, wassen en vetten. Kruipende insecten bezitten een natuurlijke beschermende waslaag op hun buitenste omhulsel. Deze waslaag zorgt ervoor dat ze niet uitdrogen. Worden de insecten echter bestoven met Home Shield, dan wordt deze beschermlaag geabsorbeerd en de insecten drogen vervolgens uit.
Voor een effectieve  bestrijding van de bloedmijten moet per m2 ca. 5 gram Home Shield poeder gestrooid worden. Home Shield wordt verkocht in flacons van 250 ml. De prijs waarvoor een flacon op Internet wordt aange-boden varieert tussen de 13 en 15 euro.

Diatomeeënaarde
Voor een beter begrip duiken we even dieper in deze materie. De op de website van Home Shield genoemde ‘fossiele plankton’ kennen we ook wel als diatomeeën, die worden aangetroffen in de zogenoemde diatomeeënaarde. Deze delfstof, die ook wel bekend is onder de naam kiezelaarde, kiezelgoor, kiezelgoer, bergmeel en siliciumdioxide, bestaat uit 150 miljoen jaar oude eencellige schelpdiertjes, kiezelwieren, met een skelet dat voor bijna 100% uit silicium bestaat en zo klein zijn dat ze met het blote oog niet te zien zijn. Onder de microscoop lijken de fossiele skeletjes op glassplinters. Wanneer luizen op hun rooftocht naar bloed onderweg in aanraking komen met deze minuscule messcherpe fossiele skeletjes raakt hun washuid beschadigd en drogen ze uit.
Diatomeeënaarde wordt overigens als delfstof gewonnen en voor de meest uiteenlopende toepassingen benut.4

Finecto
Enige jaren geleden werd ik geconfronteerd met Finecto+ (Finecto Plus) als een milieuvriendelijk luisbestrijdingsmiddel. Ik heb dat toen aangeschaft en het enige jaren tot volle tevredenheid gebruikt, totdat ….

Toen ik Finecto+ voor de eerste keer kocht hing er aan de hals van de spuitflacon een bijsluiter. Van de inhoud werd ik niet veel wijzer, wel wat er op het etiket op het flacon vermeld stond als werkzame stof: siliciumdioxide, diatomeeënaarde. Zowel Home Shield als Finecto+ maken dus gebruik van fossiele kiezelwieren om luizen te bestrijden, met dit verschil dat Home Shield een poeder bevat dat op de schuilplaatsen van de bloedmijten verstoven moet worden en bij Finecto+ de kiezelwieren vermengd met water in een spuitflacon werden verkocht met de bedoeling de oppervlakten te bespuiten waar ’s nacht de luizen tevoorschijn komen. Het was zaak om de flacon voor gebruik goed te schudden en menigmaal raakte bij mij de toevoer naar de spuitkop verstopt, omdat ik niet lang genoeg geschud had en een slijmerige, op nat waspoeder gelijkende, substantie zich voor het filtertje van het toevoerslangetje had opgehoopt. Als na het spuiten het water was opgedroogd bleef een wit poeder  achter dat zich goed aan het materiaal had gehecht en wanneer je daar met je vingers over gleed wat vettig aanvoelde. Na het spuiten moest de spuitkop, om verstopping te voorkomen, ook met schoon water goed doorgespoeld en gereinigd worden van de achtergebleven kiezelwieren. Zoals gezegd heb ik enige jaren in het voorjaar m’n vogelverblijf en broedkooien goed ondergespoten met Finecto+ en al die tijd bij mijn vogels geen hinder van bloedluis bespeurd. Ik was dus tevreden over Finecto+ en heb het ook anderen aangeraden, maar bovenstaande is niet voor niets in de verleden tijd geschreven.

Begin 2017 was mijn voorraad Finecto+ op en toog ik, na een tip van Krien Onderwater, naar de Horticoop in Rijnsburg om nieuwe flacons Finecto+ te kopen, dat op dat moment in de reclame was. In de winkel zag ik dat het etiket anders was, maar volgens de verkoper was er aan de samenstelling niets veranderd en had het middel nog dezelfde werking als voorheen. Toen ik met de spuitbus rond ging rook ik echter een andere lucht en miste ik ook na het opdrogen van het water het voorheen duidelijk waarneembare witte poeder dat zich aan het hout had gehecht. Toen ik later in huis, waar ik enkele kanaries in universeelkooien had geplaatst, op de achterwand van de kooi bloedluizen ontdekte en die met Finecto+ meende te kunnen bestrijden kwam ik bedrogen uit. De luizen waren enkele dagen onzichtbaar, maar binnen een week liepen ze in het donker weer vrolijk rond.  Ik spoot wel Finecto+, maar waarvoor eigenlijk. De geur was allerminst smerig, maar voor een fractie van het geld dat ik voor Finecto+ neertelde had ik een veel lekkerder ruikende luchtverfrisser. Tijd dus voor nader onderzoek.

De etikettering van Finecto+ is de laatste jaren gewijzigd, de werkzame stof ook!

De tekst op het flacon was gewijzigd van Finecto+, Bloedluis Spray in Finecto+ Protect, Aromatische omgevingsspray. De werkzame stof silicium-dioxide, diatomeeënaarde was vervangen door aromatische stoffen. De nieuwe Finecto+ is dus niet meer gebaseerd op het effect van fossiele kiezelwieren op de huid van de mijten en heeft daardoor zijn bloedluis vernietigende werking verloren. Dit verklaart waarom bij mij na een paar dagen de luizen weer in colonne naar de in de universeelkooi op stok zittende waterslagers marcheerden.

Waarom vervangt een fabrikant een goed werkend bestrijdingsmiddel door een vloeistof met een luchtje dat luizen voor even wegjaagt? De website van Finecto, www.finecto.com, geeft uitsluitsel.
In de rubriek ‘Veel gestelde vragen’ werd mijn aandacht direct getrokken  door de vraag: ‘
Wat is er in 2015 verandert aan de samenstelling van de Finecto+ spray?’ Het antwoord was voor mij heel verhelderend en verklaart ook waarom ik over de Finecto ‘nieuwe formule‘ minder tevreden was:‘Als u de Finecto+ spray al enkele jaren gebruikt, kan het zijn dat u een verandering heeft gemerkt aan de samenstelling en etikettering. De reden hiervan is de wetswijziging in Nederland die op 1 juli 2015 is ingegaan. Door deze nieuwe regelgeving mocht de spray geen glas meer bevatten, wat er als grove delen silicium wel in zat. Wij hebben hier gedurende 5 jaar tegen geageerd, maar onze overheid in deze vertegenwoordigd door het CTGB (Het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, J.P.) in Wageningen geeft aan dat zij onder druk van de chemische industrie in Brussel hebben “moeten besluiten” dat glas een chemische reactie aangaat met de chitinelaag van de luis en daarom niet gebruikt mag worden. Deze stellingname is volstrekt onmogelijk, maar zo werkt het in Europa. Wij zijn daardoor genoodzaakt geweest om onze formulering aan te passen. De grove delen silicium (glas) zijn dus verminderd, waardoor het effect op de volwassen stadia van de luis minder direct is geworden. Omdat volwassen luizen groter zijn, schuren zij niet meer genoeg hun buik open. (…..) De oude formulering ‘Bloedluisspray’ mag dus niet meer verkocht worden, ook niet in de professionele markt. Vandaar dat onze spray nu ‘Protect’ heet.’

Ondanks de afgenomen werking tegen volwassen luizen heeft het kopen en spuiten van de Finecto+ Aromatische spray volgens de fabrikant nog altijd zin, want ‘zodra een eitje uitkomt en de larven over het laagje Finecto+ lopen dan zullen zij niet volwassen worden.’ Door steeds de jonge aanwas te elimineren moet men met het spuiten van Finecto Plus nieuwe formule op den duur de luizen toch kwijtraken.
Voor het bestrijden van de volwassen mijten adviseert de fabrikant van Finecto+ het verstrekken van Finecto+ Oral. Via het aan de voeding toegevoegde poeder wordt een stof opgenomen ‘wat het bloed van kippen onverteerbaar maakt voor bloedluis’. Het 14 dagen verstrekken van Finecto+ Oral in het voer zou het aantal volwassen luizen met 80% verminderen. Alleen de combinatie Finecto+ Protect spray en Finecto+ Oral geeft dus tegenwoordig, opnieuw vlgs. de fabrikant, de mogelijkheid het bloedluizenprobleem ‘beter beheersbaar’ te houden.
Met het spuiten van Finecto+ Bloedluisspray was ik dus tevreden, maar dit product is niet meer verkrijgbaar. Het spuiten van Finceto+ Protect spray heeft, naar mijn eigen ervaring, voor het bestrijden van volwassen bloedluis weinig zin. Met het verstrekken van Finecto+ Oral heb ik geen ervaring. Ik kan dus geen op de eigen praktijk gestoeld oordeel over de Finecto+ methode ‘nieuwe stijl’ geven. 

Voor het bestrijden van bloedmijten volgens de Finecto+  methode moet op de volgende kosten gerekend worden: De adviesprijs van een pot Finecto+ Oral met 300 gram poeder, goed voor 20 kilo voer, is € 17,75; die van een spuitflacon  met 1 liter Finecto + Protect Spray is € 19,95. Om een ‘kuur’ volgen de Finecto+ methode te kunnen geven ben je dus bij aanvang ruim € 37,00 kwijt. De fabrikant adviseert bij blijvende hinder van bloedmijten om de 3 weken te spuiten en bij te voeren. De zangkanariekweker met een gemiddeld vogelbestand zal wel niet iedere 3 weken € 37,00 neer  moeten leggen, maar de Finecto+ methode lijkt mij verre van goedkoop.5

Prangende vraag
Rest mij na bovenstaande aan het papier te hebben toevertrouwd nog een prangende vraag waarop ik geen antwoord weet. Finecto+ Bloedluisspray is van de markt gehaald omdat, vlgs. de fabrikant, overeenkomstig Europese regelgeving na 1 juli 2015 geen silicium bevattende stoffen meer verkocht mochten worden als bloedluisbestrijdingsmiddel. Wie echter naar de website van Home Shield, homeshield.nl, gaat komt op de website van Van Eck BV, een bedrijf dat zich o.m. heeft gespecialiseerd in de bestrijding van allerlei ongedierte, waaronder bloedluis bij kippen en vogels. Van welk middel maakt de firma van Eck gebruik? Van vloeibare silica. Ra, ra hoe kan dit? Wie het weet mag het zeggen.

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen bloedluis - Voedingssupplementen
De voor mij meest recente categorie van natuurlijke bloedluisbestrijdingsmiddelen zijn  voedingssupplementen. We zagen hierboven dat de firma Finecto een middel, Finecto+ Oral, op de markt brengt dat aan de vogelvoeding wordt toegevoegd, waardoor de bloedluis de ‘hongerdood’ sterft. Op de website van Finecto staat het als volgt beschreven: ‘Finecto+ Oral maakt het bloed van kippen en vogels onaantrekkelijk voor luizen door het gebruik van kruiden. Deze kruiden zorgen ervoor dat de luizen niet meer bloed willen drinken. Het poeder is eenvoudig zelf te mengen door het voer. De bestanddelen zijn uitsluitend natuurlijk en daardoor niet schadelijk voor de dieren en productie. Bij kippen kunnen bijvoorbeeld de eieren gewoon gegeten blijven worden.’ 6

In het novembernummer van 2017 van ‘Onze Vogels’ werd onder de titel ‘Ethisch verantwoordelijk voor onze vogels’ een artikel gewijd aan het natuurlijk bestrijden van bloedluizen. De auteur, Henk Jansen, attendeerde daarin de lezer op een Belgisch product, Avimite, dat via het drinkwater werd toegediend.7 Henk Jansen heeft het middel met zijn eigen vogels uitgeprobeerd en de resultaten waren bij hem uiterst veelbelovend.
Om meer te weten te komen over het product Avimite adviseert Jansen ons te rade te gaan op de website bloedluis.be. Zo gezegd
, zo gedaan. ‘Als we je nu eens zeggen dat wij een 100% biologisch middel hebben dat je gedurende 7 dagen aan het drinkwater toevoegt en je daarmee de belangrijkste stap hebt gezet om van alle bloedmijten vanaf te zijn. Zou je ons dan geloven? Vermoedelijk niet na al wat je reeds over bloedmijt hoorde en las… En toch garanderen we het je. Bij besmetting: 7 dagen Avimite toevoegen aan het drinkwater, daaropvolgend iedere week op een vaste dag 1 toevoeging en daarna maandelijks 1 maal herhalen en de bloedluis gaat en blijft weg! (… ) Bloedluizen voeden zich met het bloed van kippen, knaagdieren en zelfs reptielen. Dit is levensnoodzakelijk voor hun voortplanting. Eens zij een goede bloedbron gevonden hebben, beginnen ze aan de ontwikkeling van hun rijk. In warme periodes slagen zij er zo in om zich in amper 7 dagen voort te planten. Een explosieve toename van het probleem is dan ook maar een kwestie van dagen of weken. Het probleem van in het begin of preventief bij de wortels aanpakken biedt de oplossing: Wat als het bloed plots niet meer smaakt? Ons middel tegen bloedluis is een biologisch voedselsupplement en dus geen medicijn. (…) De werkzame stoffen in het product bemoeilijken de toegang van de bloedluis naar de dieren. De mijten krijgen een echte afkeer van het bloed van de dieren, zowel qua geur van het bloed als de moeilijke vertering ervan. In eerste instantie zorgen we er dus voor dat de mijten uw gevleugelde vrienden niet meer komen bijten op zoek naar bloed. Door de zeven-dagen-kuur start “het stoppen van de normale cyclus van de bloedluis”, want bloedmijt heeft nu eenmaal bloed nodig om zich voort te kunnen planten. Vervolgens behandelen we 5 weken het drinkwater wekelijks. Daarna behandelen we het drinkwater van de dieren maandelijks nog eens als onderhoudsdosis. (…) Eens de bloedmijt bloed heeft gedronken bij de kip of vogel waar Avimite in zit, heeft ze het ermee gehad. Maar jammer genoeg kan ze nog heel veel weken leven zonder vers bloed. Enfin, leven is veel gezegd: de bloedmijt wordt apathisch, voelt zich ziek, laat uw dieren met rust, plant zich niet meer voort en gaat zich ook niet meer verschuilen.(…) Omdat de bloedluis zich niet meer verstopt LIJKT het alsof je hok plots bomvol bloedluis zit, maar eigenlijk zat dat allemaal al in het hok. Eens de sterft ingezet wordt, gaat het wel heel snel naar het punt dat je geen bloedluis meer ziet.´

Avimite wordt uitsluitend op de particuliere markt verkocht door het dierenasiel de Ark van Pollare. Je kunt het flesje vloeistof alleen on line kopen, op de website bloedluis.be. Exclusief verzendkosten kost een flesje van 70 ml. € 20,00. Met het kopen van Avimite steunt u ook het dierenasiel en de zorgboerderij.8

Zou ‘Klazien uut Zalk’ toch stiekem een kruidendrankje tegen bloedluis gevonden hebben?

Slot
Omdat ik geen vertrouwen meer heb in de Finecto+ spray en ik de Finecto+ methode met de Finecto+Oral toevoeging nogal prijzig vind heb ik, na het lezen van het artikel van Henk Jansen, in Onze Vogels op de  website van bloedluis.be een flesje Avimite gekocht. Ik hoop komend jaar over dit product net zo enthousiast te worden als Henk Jansen en zal t.z.t. in ons clubblad mijn ervaringen met Avimite met jullie delen.
Tenslotte wil ik een oproep doen aan de leden van de NZHU om hun ervaringen met bloedluisbestrijding, succesvol of niet, op papier te zetten en met ons te delen in het clubblad. Afgelopen jaar was er weer een lid dat als gevolg van bloedluis geen jongen op stok heeft gekregen, niet mee heeft kunnen doen aan wedstrijden, kortom een heel jaar verloren heeft zien gaan als gevolg van deze plaaggeest. We zijn tenslotte ook lid van een club om elkaar te informeren en te helpen met goede adviezen.

Verantwoording
1. Op de website van de club staan onder ‘Artikelen’ de volgende bijdragen over bloedluis in ons clubblad: Beer, Jacques de, Mijn ervaring met roofmijten. In Contactblad Speciaalclub Zang NZHU, editie februari 2013, 29e jaargang, nr. 1, pp. 23-24; Plokker, Jaap, Vogelmijtbestrijding. In Contactblad Speciaalclub Zang NZHU, editie september 2012, 28e jaargang, nr. 3, pp. 3-6; Plokker, Jaap, Bloedluis en andere ectoparasieten. In Contactblad Speciaalclub Zang NZHU, editie februari 2013, 29e jaargang, nr. 1, pp. 14-22.
2. www.beaphar.com

3. www.refona.nl. Ga naar de Refona webshop.
4. www.bio-ron.com en wikipedia.org
5.
www.finecto.com
6. Ibidem
7. Onze Vogels, jaargang 2017, editie november, pp. 12-13.
8. www.bloedluis.be

-0-

Turf

door Jaap Plokker

Jaren geleden, nog in de vorige eeuw, waren m’n broer en ik voor twee fietsvakanties in Ierland. We hebben in twee zomers van het zuiden naar het noorden langs de Ierse westkust gereden. In Connemara fietsten we door een vrijwel boomloos landschap, waar geen levende ziel te bekennen viel en als er al een bewoonde wereld bestond dan beperkte die zich dat tot een paar huisjes. Het viel ons op dat bij vrijwel elk huis een stapel turf lag. Dat dit er niet alleen voor de sier was gedeponeerd konden we ook ruiken. Aanvankelijk vroegen we ons af waar die ‘vuilverbrandingslucht’ toch van afkomstig was. Iedere keer als we langs huizen fietsten mochten we er van ‘genieten’. Tot we een verband legden tussen de rokende schoorsteentjes en de stapels turf buiten. Het kon dan ook niet uitblijven of ergens in ’the middle of nowhere’ kwamen we een driftig turf stekende Ier tegen. De plaggen, werden keurig in een soort van piramidetjes gestapeld om te drogen. We begrepen van hem dat de oogst uitsluitend voor eigen gebruik was. Nu ben ik van de generatie die is opgegroeid met een kolenkachel; m’n ouders wisten nog wel te vertellen dat tijdens hun jeugd  thuis turf werd gestookt. Bij turf denk ik daarom in de eerste plaats aan een brandstof uit lang vervlogen tijden, behalve in Ierland, en zeker niet aan een product dat we op het menu van onze vogels zetten. In dit artikel gaan we een heel andere kant van turf  belichten.

Biggencompost
In een vorige aflevering van ons clubblad, t.w. editie 2017-3, was een artikel gewijd aan het toevoegen van palmolie aan het krachtvoer en kwam zijdelings biggencompost ter sprake. Ik dat artikel schreef ik over het verstrekken van biggencompost aan mijn kanaries het volgende: In het najaar van 1995 werd bij ‘De Kanarievogel’ tijdens een lezing over kromsnavels door tropenkeurmeester Louis Polanen gemeld dat hij enige tijd de vogels biggencompost voorschotelde en hij met zijn agaporniden een ‘muiter kweekseizoen’ had gehad. Piet Hagenaars heeft toen via zijn relaties bezuiden de grote rivieren een baal biggencompost aangeschaft en tijdens een ledenvergadering een monster rond laten gaan. Diverse kwekers hebben toen bij Piet een baal biggencompost besteld, waaronder ondergetekende. Eerlijk is eerlijk, de kanaries aten er goed van, gezien hun zwarte snavels en zwarte ontlasting, maar wat eet een kanarie niet zou je bijna zeggen. Mijn ervaring was dat de vogels het liefst in de compost zaten te spitten wanneer het vers was. De biggencompost was alleen verkrijgbaar in balen van 25 kg en zo veel aten mijn vogels ook weer niet. Kortom, na verloop van tijd was de compost uitgedroogd en het restant van de laatste baal is door mij gemengd met potgrond om spruitenplanten voor m‘n volkstuin op te kweken. Biggencompost schijnt nog steeds te bestaan, maar ik heb er onder zangkanariekwekers al jaren niet meer over gehoord.  Deze laatste zin behoeft enige toelichting en nuancering.

Biggencompost is een product dat bestaat uit extra fijne compost waaraan bepaalde mineralen zijn toegevoegd. Het mineraal rijke product wordt op de markt gebracht om aan jonge biggen te verstrekken met als doel bloedarmoede preventief te bestrijden. In de laatste decennia van de vorige eeuw is dit product door vogelliefhebbers ontdekt als mineralenbron voor hun vogels. Er was overigens niets nieuws onder de zon. Ik herinner me nog uit de jaren ’80 de lezingen bij ‘De Kanarievogel’ van  tropenkeurmeester  C. Heuperman. Hij adviseerde de eigenaren van een buitenvolière om regelmatig een stukje grond in hun volière om te spitten. Ze zouden dan zien dat de vogels op de verse aarde af vlogen en er eindeloos in zaten te wroeten. Van Jacques de Beer vernam ik dat zijn vader regelmatig een graszode met zoveel mogelijk aarde in de volière gooide en de harzers er graag in zaten te grasduinen. En wellicht ken je wel uit natuurfilms de beelden van vluchten ara’s en papegaaien die op een kleiwand neerstrijken en zich aan de klei te goed doen. De klei bevat stoffen die ze voor de spijsvertering nodig hebben.1  
Toen ik in de jaren ’90 aan mijn waterslagers biggencompost verstrekte, viel me ook al op dat ze graag in de zwarte aarde naar iets zochten wat van hun gading was. Kennelijk vinden onze vogels in verse aarde/compost voedingselementen die ze graag tot zich nemen en ze kennelijk ook nodig hebben. Bovendien zijn ze lekker bezig met scharrelen op de bodem en vallen ze elkaar dan niet lastig.
Biggencompost wordt nog steeds gefabriceerd. Op de website van een Belgische firma, die allerlei producten ten behoeve van de veehouderij verkoopt, werd het aangeboden in zakken van 40 liter.

Voedingswaarde biggencompost
In voornoemde artikel gaf ik ook aan dat ik al jaren niet meer over biggencompost had gehoord. Dat klopt wat betreft het persoonlijk contact dat ik met collega vogelliefhebbers heb gehad. Wanneer ik even op Internet had gesurfd had ik deze opmerkingen waarschijnlijk niet geplaatst. Tik op Google ‘biggencompost’ in en je struikelt over de links naar sites van vogelliefhebbers.
Een van de sites die me opviel was die van de bekende  publicist Wout van Gils. In een aan het verstrekken van biggencompost gewijd artikel somt hij de voordelen hiervan op:
-         
door de lage zuurgraad (ph=3,4) erg goed voor maag- en darmflora;
-          door het hoge gehalte van koolstof heeft het een zuiverende werking;
-          bevordert de spijsvertering;
-          een goed uitgebalanceerd voedingssupplement op basis van natuurlijke grondstoffen;
-          bevat o.m. de volgende mineralen en sporenelementen: kalium, calcium, zink, magnesium, fosfor, koper, ijzer, molybdeen;
-          draagt bij aan zwartere hoorndelen bij vogels (kanaries) in de zwartreeks;
-          geeft een goede werking op het zwarte eumelanine bij vogels;
-          is erg goed ter voorkoming van diaree bij pas zelfstandige vogels.2
Verder waarschuwt van Gils de kwekers om de compost niet te verstrekken aan vogels met jongen in het nest. Aan zelfstandige jongen kan het wel gegeven worden.

Terra Mix
Om het gebruik van medicatie, zowel preventief als curatief, tot een minimum te beperken probeer ik de weerstand van mijn vogels zo groot mogelijk te maken door een zo gevarieerd mogelijke voeding met behulp van natuurlijke voedingsstoffen. Zo voeg ik in de broedtijd stuifmeelpollen toe aan mijn krachtvoer; maak ik mijn krachtvoer wat ruller met biogarde yoghurt en meng ik sinds enkele maanden palmolie door mijn krachtvoer. Omdat ik me nog goed herinner dat de waterslagers graag in de biggencompost zaten te spitten, maar ik door eigen laksheid, of noem het gebrek aan tijd/aandacht, met het verstrekken van biggencompost was gestopt, kwam na het schrijven van voornoemd artikel de gedachte in me op m’n vogels weer eens met biggencompost te gaan verwennen. Niet alleen ter verstrooiing, maar vooral vanwege de voedingselementen die kennelijk graag door de vogels er uit worden gepikt. Hoe kom ik aan biggencompost? De vraag is gemakkelijker gesteld, dan beantwoord. Twintig jaar geleden werd het volop verkocht, bij voorbeeld bij de ‘Boerenbond’ of aanverwante winkels, maar op Internet kon ik in Nederland geen detailhandel vinden waar het product te koop was. Nu hoef  je het verstrekken van biggencompost voor de prijs niet te laten, dus als ik het via Internet zou moeten kopen waren de verzendkosten ongetwijfeld hoger dan de waarde van het product. 

Zoals gezegd had mijn zoektocht naar biggencompost op Internet weinig succes, wel kwam ik de naam tegen van een verwant product: het door Versele-Laga op de markt gebrachte Terra Mix.
Wat staat er op de verpakking van Terra Mix? ‘Terra Mix is een organische mengeling op basis van turf en kleisoorten. (…) Terra Mix is afkomstig van echte, zuivere veengronden en bevat enkel natuurlijke grondstoffen (doorgevroren zwartveen en sporenelementen). Terra Mix bevordert de spijsvertering en heeft een gunstige invloed op de maag- en darmflora. Terra Mix bevordert het scharrelgedrag, waardoor de vogels beter weerstaan aan stresssituaties en verveling. Rijk aan mineralen en sporenelementen. Vrij ter beschikking stellen, dagelijks verversen. Eventueel een beetje gekiemde zaden, wilde zaden, …. toevoegen. Zak na gebruik steeds gesloten houden: Terra Mix mag niet uitdrogen!’  Helaas blijft op de verpakking onvermeld, en dit is ook niet te achterhalen op Internet, welke mineralen en sporenelementen zich in Terra Mix bevinden. Terra Mix wordt verkocht in plastic zakken van 10 liter. Zo’n zak weegt ca. 4 kg.

Een zak Terra Mix van Versele-Laga.

Het had er alle schijn van dat dit Terra Mix mijn vervanger van biggencompost zou moeten worden. Nu nog een leverancier weten te vinden. De zaadhandelaar die maandelijks op de vogelbeurs van ‘De Kanarievogel’ staat kon het mij niet leveren, omdat zijn leverancier het ook niet had. Mijn hoop was toen gevestigd op de stand van Versele-Laga op de bondskampioenschappen van de NBvV in Zwolle. Versela-Laga had inderdaad een grote stand, waar van alles te koop was, behalve Terra Mix: ‘Hebben we niet meegenomen’. Tenslotte geïnformeerd bij mijn leverancier van tropisch zaad voor mijn Japanse meeuwtjes en overige tropen, Beestenboel Overrijn. Ze kende het product niet, maar zou er naar vragen bij haar leverancier. Toen ik eind januari weer tropisch zaad bij haar bestelde meldde ze dat mijn  Terra Mix was geleverd. Zo werd er begin februari niet alleen 50 kg tropisch zaad bij me thuis bezorgd, maar ook, keurig geseald, een pakket van vijf baaltjes Terra Mix.
Ik ben direct met het verstrekken van Terra Mix begonnen. Op het oog lijkt het op vochtige potaarde, en verschilt daarin niets van het vroeger door mij gegeven biggencompost. Ik heb een schaaltje met turf neergezet en wat los op de bodem gestrooid. Als vanouds zaten de vogels er gelijk in te spitten. Iedere keer als ik in mijn vogelhok kom zit er wel een kanarie bij het schaaltje met het ‘scharrelveen’, zoals Versele-Laga het noemt.
Het is van belang om het regelmatig te verversen. Als het droog is kijken de vogels er niet naar.  Om uitdroging te voorkomen moet je Terra Mix dus ook bewaren in een goed afgesloten zak. Om de twee dagen geef ik aan de vogels in de volière een schaaltje met ca. 2 eetlepels, met kop, verse turf. Ik hoop dat straks na het broedseizoen de jongen er ook van gaan eten;  het niet alleen bijdraagt tot een goede conditie van mijn vogels, maar ook voor afleiding zorgt en o.m. daardoor het verenpikken iets minder wordt. 

Slot
Heb je ervaring met biggencompost, Terra Mix of een verwant product, of ken je iemand die dit aan zijn kanaries verstrekt dan hoor ik dat uiteraard heel graag: japlokker@ziggo.nl.

Noten
1.Als je de klei etende papegaaien wilt bekijken, hierbij een link naar een filmpje op youtube.  https://www.youtube.com/watch?v=2BB9nOMFdos  (M.n. het fragment van 5:25 – 7:30.)
2. De site waarop de door Wout van Gils verstrekte info staat vermeld is:
www.woutvangils.be/de-kweek/291-waar-is-biggen-compost-voor-nodig

-0-


TOP