AlgemeenMededelingenVerslagPrijswinnaarsHome

 

Algemeen

 

12 december 2006. Inschrijving 22e clubkampioenschappen: v.l.n.r. Jaap Scholte, Frans Christoffels (overleed op 17 februari 2017) en Gerard van Zuijlen.

Het was de oprichters van Speciaalclub er vooral om te doen jaarlijks een wedstrijd voor zangkanaries te organiseren, waarop aanvankelijk alleen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht woonachtige zangkanariefokkers elkaar konden ontmoeten en bekampen. In 2012 is de vereniging een landelijke speciaalclub geworden en kunnen fokkers uit heel Nederland zich bij de speciaalclub aansluiten en aan de clubactiviteiten deelnemen.

Vanaf de oprichting in 1985 zijn ieder jaar clubkampioenschappen georganiseerd; in de regel vlak voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

De wedstrijd is over drie dagen verspreid. Op dag 1 worden de vogels ingebracht, op dag 2 vindt de keuring plaats en op de derde dag is de zogenaamde studiedag, die wordt afgesloten met de prijsuitreiking en vervolgens het uitkooien van de vogels.

Tijdens de studiedag is het o.m. mogelijk om onder deskundige leiding te luisteren naar ingezonden vogels. Uiteraard komen de kampioenen ook op tafel. Verder is er die dag volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, fokmateriaal te ruilen, enz., enz. Velen beschouwen daarom de clubkampioenschappen als het hoogtepunt van het verenigingsjaar.
                                                                                                

    

06 december 2007. Administratieve verwerking inschrijvingen, v.l.n.r. Gerard van Zuijlen, Jaap Plokker en Ton Diepenhorst.

TOP

 

  Mededelingen
 

Kort verslag clubkampioenschappen 2018
Van 20 t/m 22 december 2018 organiseerde de Speciaalclub Zang NZHU haar 34e clubkampioenschappen. Voor de derde maal vonden die plaats in het gebouw van Stichting Kleindierensport te Katwijk. De 21 deelnemende leden hebben 294 zangkanaries ingeschreven, t.w. 60 harzers en 234 waterslagers. Donderdagmorgen 20 december 2018 om 09.30 u. werd begonnen  met de opbouw. Om ca.12.30 u. stond alles op z’n plek en tegen 14.00 kon de eerste inzender met z’n vogels verwelkomd worden.  Vrijdag 21 december werden de vogels door 6 keurmeesters beoordeeld: Hans Bakhuizen keurde de harzers. De waterslagers werden gekeurd door: Joop Aelbrecht, Jan de Bruine, Henk Doward, Toon van Gestel en Krien Onderwater.
Op zaterdag 22 december hadden we onze studiedag. In twee rondes werden de belangrijkste prijswinnaars op tafel gezet en afgeluisterd.
Nadat de prijzen waren uitgereikt en voorzitter Jaap Plokker alle vrijwilligers die hebben bijgedragen tot het welslagen van de wedstrijd had bedankt en de leden een goede jaarwisseling en een wel thuis had toegewenst kon om 15.15 u. begonnen worden met het uitkooien van de vogels. Om ca. 17.00 u. stond al het materiaal in de opslag bij Ton Diepenhorst en zag het clubgebouw er weer uit zoals we het op donderdag hadden aangetroffen.

Prijswinnaars 34e clubkampioenschappen 

Harzers:
Meesterzanger en winnaar NBvV Bondskruis: Jacques de Beer, 90 pnt.
Stammen: 1e prijs: Jacques de Beer, 353 pnt.; 2e prijs stammen: Lis Reichgelt, 342 pnt.; 3e prijs stammen: Max Gerhards, 342 pnt.
Derby: Max Gerhards, 85 pnt.

Waterslagers:
Meesterzanger: Krien Onderwater, 150 pnt.
Stammen: 1e prijs: Krien Onderwater, 600 pnt.; 2e prijs: Jan Zonderop, 587 pnt.; 3e  prijs: Gerard de Brabander, 585 pnt.; 4e prijs: Krien Onderwater, 576 pnt.; 5e  prijs: Freek Schot, 571 pnt.
Stellen: 1e en 2e prijs: Jan Zonderop, resp. 298 en 298 pnt.; 3e prijs: Krien Onderwater, 290 pnt.
Enkelingen: 1e t/m 3e prijs: Boudewijn van der Stelt, resp. 140, 139, 135 pnt.

Derby: Gerard de Brabander, 145 pnt.

Over enige tijd op deze plaats een uitgebreid verslag van onze 34e clubkampioenschappen.

Fotoverslag wedstrijd 2018


TOP

 

Zangwedstrijd

 

Verslag Clubkampioenschappen 2017

 

door Jaap Plokker

Van 21 t/m 23 december 2017 organiseerden we onze 33e clubkampioenschappen. Evenals vorig jaar vond dit evenement plaats in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk, tevens het clubgebouw van vogelvereniging ‘De Kanarievogel’.

In december 2016 organiseerden we voor de eerste keer onze clubkampioenschappen in het verenigingsgebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk. Over het algemeen was de wedstrijd geheel naar tevredenheid verlopen, maar een paar verbeterpuntjes werden toch opgemerkt. Het gepraat in het conversatiegedeelte bleek toch hinderlijker voor zowel het keuren van vogels tijdens de keuring als het afluisteren gedurende de studiedag dan vooraf was verondersteld. Daarom werd besloten het keuren zoveel mogelijk te concentreren in de TT-ruimte en daar ook op zaterdag de waterslagers af te luisteren. Zo probeer je ieder jaar weer te leren van de vorige keer.  

De jaarvergadering op 28 november was tevens de sluiting van de inschrijving. Donderdag 30 november kwamen Gerard van Zuijlen, Ton Diepenhorst en Jaap Plokker bij Ton thuis bij elkaar om de inschrijvingen te verwerken en de volgorde van keuring te loten. Deze avond bleek dat 22 leden aan de wedstrijd zouden deelnemen, t.w. 4 leden hadden 48 harzers en 18 leden 282 waterslagers ingeschreven. Ze waren als volgt verdeeld: 9 stammen en 12 enkelingen harzers en 36 stammen, 30 stellen en 78 enkelingen waterslagers. Voor dit aantal waren 1 harzerkeurmeester en 6 waterslagerkeurmeesters benodigd, exact het aantal gecontracteerde keurmeesters. Vergelijken we voornoemde cijfers met voorafgaande jaren dan was het aantal deelnemers weliswaar met 1gedaald, maar het aantal ingeschreven vogels was aanzienlijk minder dan in 2016: 2015: 28 deelnemers, 44 harzers, 337 waterslagers, totaal 381 zangkanaries; 2016: 23 deelnemers, 44 harzers, 330 waterslagers, totaal 374 zangkanaries; 2017: 22 deelnemers, 48 harzers, 278 waterslagers, totaal 330 zangkanaries. Overzien we de deelname aan onze clubkampioenschappen dan constateren we sinds 2010 een gestage daling van zowel het aantal deelnemers als ingeschreven vogels. Niet alleen wij, maar vrijwel alle verenigingen met zangkanariekwekers, worden de laatste jaren geconfronteerd met een daling van het aantal liefhebbers en minder zangkanaries op de wedstrijden. De vergrijzing van onze sport eist steeds meer zijn tol.

In de eerste volle week van december organiseerde de Katwijkse vogelvereniging ‘De Kanarievogel’ traditiegetrouw haar afdelingstentoonstelling. Hiervoor waren bijna 130 waterslagers ingeschreven en zoals al jaren gebruikelijk is maakte zij gebruik van onze keurkamers en vervoerkoffers. Dit betekende dat bijna de helft van het materiaal dat wij voor onze wedstrijd nodig hadden al in het gebouw aanwezig was toen wij met de voorbereidingen op onze clubkampioenschappen begonnen. Om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de inzet van onze medewerkers werd besloten het resterende deel van het voor de wedstrijd benodigde materiaal op de dag van opbouwen van de opslag bij Ton Diepenhorst te verkassen naar de wedstrijdlocatie.

Foto. 21 december 2017. De opbouwploeg voor de 33e clubkampioenschappen tijdens de koffiepauze.

Opbouw en inkooien 21 december 2017
Op donderdag 21 december 2017 was ca. 09.30 u. de opbouwploeg, bestaande uit Piet Drop, Piet Hagenaars, Theo Kramp, Krien Onderwater, Henk Oudshoorn, Jaap Plokker, Paul Schilte, Tinus Teeuwen en Jan Zonderop in het gebouw present om de ruimtes vrij te maken, de keurkamers op te zetten, tafels met vervoerkoffers klaar te zetten voor het inkooien, etc., etc. Ook gingen twee mensen naar Ton Diepenhorst om daar diens aanhanger te laden en in twee ritjes met Ton het resterende wedstrijdmateriaal naar het clubgebouw te vervoeren. Met zoveel mensen verliep het verkassen en het opbouwen gesmeerd en omstreeks 12.00 u. stond nagenoeg alles op z’n plek en konden de inkooiers de  inzenders ontvangen. Vanaf 13.00 u. druppelden de deelnemers met hun vogels geleidelijk binnen. Ca. 19.45 u. werd de balans van het inkooien opgemaakt. Hein Lentz en André Toet hadden enkele dagen voor de wedstrijd al aangegeven dat zij niet met hun vogels zouden komen, omdat ze ontevreden waren over de kwaliteit van hun wedstrijdvogels op dat moment. Onverwacht waren ook de vogels van dhr. Errami absent. Ondanks dat werd besloten de aanwezige vogels over de keurkamers te verdelen. Om 20.30 u. konden de lichten uit en heerste er volkomen rust in het gebouw. Thuisgekomen is uiteraard dhr. Errami gebeld en werd duidelijk waarom de door hem ingeschreven vogels niet aan de wedstrijd zouden deelnemen. We misten dus de vogels van drie inzenders, bij elkaar bijna voldoende voor 1 keurmeester. De blinde lijsten werden aangepast en daaruit bleek dat nagenoeg alle keurmeesters op de keuringsdag een uur eerder klaar zouden zijn dan aanvankelijk gepland. 

Keuringsdag 22 december 2017
De keuringsdag, vrijdag 22 december, begon voor Jaap Plokker met het aanzetten van het koffiezetapparaat en het ‘luchten’ van de zangkanaries. Vanaf ca.08.00 u. kwamen ook de keurmeesters binnen. Na een kopje koffie met kerststol en het welkomstwoord van Jaap Plokker kregen de keurmeesters de blinde lijst uitgereikt en konden om 09.00 u. de eerste vogels op tafel gezet worden. De vogels werden door 7 keurmeesters beoordeeld: de harzers door Theo van Deursen; de waterslagers door: Joop Aelbrecht, Toon van Gestel, Willy Kling, Piet van de Kuil, Hubert Martina, en Krien Onderwater. Aspirant waterslagerkeurmeester Chagas Pinheiro had gevraagd te mogen bijzitten; ’s morgens was hij in gezelschap van Joop Aelbrecht en ’s middags zat hij bij Krien Onderwater.

Terwijl de keurmeesters de vogels afluisterden en de keurbriefjes invulden was elders in het gebouw het wedstrijdsecretariaat in vol bedrijf: Piet Drop, Max Gerhards, Paul Schilte en Jan en Tiny Zonderop verzamelden de keurlijsten, schreven de namen en ringnummers er op en voerden in de computer de resultaten in.  Terwijl het wedstrijdsecretariaat op volle toeren draaide zorgde Theo Kramp er voor dat de harzers op tijd voor de keurmeester verschenen. Tegen etenstijd verscheen ook Ageeth Onderwater om te helpen bij het diner.

Foto. 22 december 2017. Keuringsdag 33e clubkampioenschappen. Keurmeesters en medewerkers in de rij voor het Chinees buffet.

Rond het middaguur vertrok Ton Diepenhorst naar de Chinees om de maaltijd op te halen en werd de keuring onderbroken voor een aperitiefje. Nadat de als vanouds voortreffelijke Chinese maaltijd was genuttigd nam Jaap Plokker de gelegenheid om Piet van de Kuil en  Hubert Martina in het zonnetje te zetten. Beiden keurmeesters hadden besloten een punt achter hun carrière te zetten en deze keer was hun laatste keuring op de wedstrijd van de NZHU. Vele malen hadden zij de waterslagers op de clubkampioenschappen beoordeeld. Jaap dankte hen voor hun inzet voor de waterslagersport in het algemeen en de NZHU in het bijzonder en overhandigde hen een mooie orchidee en twee gerookte makrelen.

Toen ca. 16.00 u. de keuring achter de rug was en de keurmeesters met penningmeester Paul Schilte hadden afgerekend kon voor bestuur en medewerkers zonder overhaast gedoe de verdere organisatie opgepakt worden, zoals het verplaatsen van de transportkoffers naar de inkorfruimte, het voeren van de vogels, het afbreken van de keurcabines, het inrichten van de afluisterlocaties, het maken van de catalogus, etc. Inmiddels had Ton Diepenhorst z’n aanhanger opgehaald  en werd een deel van het niet meer benodigd wedstrijdmateriaal opgeladen en naar de opslagruimte vervoerd. Dat scheelde in ieder geval op 23 december na het uitkooien een rit. Daarna was aan vrijwel iedereen een welverdiende rust gegund. Dat gold niet voor Jaap Plokker die nog een klusje te klaren had: het in orde maken en drukken van de catalogus en oorkondes die daags daarop resp. aan de inzenders en prijswinnaars zouden worden uitgereikt. Rond 22.00 u. lag voor iedere inzender de catalogus klaar, waren de oorkondes gedrukt en zat voor hem de dag er ook op.
 
Foto. 23 december 2017. Studiedag 33e clubkampioenschappen. Geconcentreerde waterslagerkwekers tijdens het afluisteren.

Studiedag 23 december
Op zaterdag 23 december hadden we onze traditionele studiedag. De dag begon met het vaste ritueel van het open zetten van de koffers zodat de vogels konden eten en drinken. Om 09.00 u. arriveerde Krien Onderwater en konden de ringen van de belangrijkste prijswinnaars gecontroleerd worden.
Vanaf 09.30 u. druppelden de eerste mensen binnen en ca. 10.00 u. opende  Jaap Plokker de studiedag met een korte toespraak en het bekend maken van de belangrijkste prijswinnaars. Vervolgens werden de catalogi en keurlijsten uitgedeeld. Nadat die in ontvangst waren genomen volgde een periode waarin men het erg druk had met het bestuderen van de catalogus, de eigen keurlijsten en die van de tafelgenoten. Inmiddels was het aantal bezoekers gegroeid en het dus de hoogste tijd om de eerste vogels af te luisteren.
Om ca. 10.30 u. begon de eerste afluisterronde. Omdat Andries Gort zich ziek had afgemeld moesten de afluisteraars gezamenlijk de vogels becommentariëren. Met zoveel ervaring en kennis van zaken in de zaal verliep dat prima. Voor het middaguur was er voor de waterslagers één uitgebreide afluisterronde waarin de mooiste enkelingen en de prijswinnende stellen op tafel kwamen. In een van de opslagruimtes had zich een klein gezelschap harzerkwekers verzameld, dat de regie volledig in eigen hand had en naar believen vogels afluisterde.
Geheel volgens het tijdschema ging iedereen om ca. 12.00 u. naar het conversatiegedeelte van de vergaderzaal voor de middagpauze. Daar kon men zich te goed doen aan erwtensoep, broodjes gehaktbal, etc. Ageeth en Mandy Onderwater hadden de handen vol om aan iedereen het bestelde te kunnen presenteren. Van de pauze werd tevens gebruik gemaakt om een verlotingsronde te houden en wisselden de eerste orchideeën van eigenaar.

Foto. 23 december 2017. Studiedag 33e clubkampioenschappen. De harzerkwekers hadden hun eigen onderkomen. Vlnr. Jacques de Beer, Max Gerhards en Gerard van Zuijlen.

In de middag was er ook één afluistersessie. Bij de waterslagerkwekers kwamen de mooiste stammen op tafel. Omstreeks 14.30 u. werd het laatste viertal van tafel gehaald en nam iedereen plaats in de vergaderzaal voor een drankje, een pauzepraatje en de tweede en laatste verloting o.l.v. Ageeth en Mandy Onderwater.  Dankzij Gerard van Zuijlen zaten er schitterende orchideeën in de prijzenpot en de meeste lotenkopers konden dan ook één of meer gewonnen orchideeën mee naar huis nemen.
Alvorens tot de uitreiking van het eremetaal over te gaan werden Ageeth en Mandy Onderwater bedankt voor het organiseren en bemensen van het buffet en Theo Kramp werd in het zonnetje gezet voor al de jaren dat hij de organisatie van de harzerwedstrijd voor z’n rekening neemt. Zij gingen ieder aan het eind van de middag met een mooie orchidee naar huis. De studiedag werd traditioneel afgesloten met de prijsuitreiking. Dit jaar bestond  het ‘eremetaal’ wederom uit geldprijzen. Als blijvende herinnering ontvingen de 1e t/m 3e prijswinnaars en de derbywinnaars een oorkonde en de overige prijswinnaars een bondsmedaille.
Iets later dan de planning, nl. om 15.10 u., kon begonnen worden met het uitkooien. Hierna volgden voor de medewerkers nog de grote schoonmaak en het vervoer van het materiaal naar de opslagruimte bij Ton Diepenhorst. Dankzij de welwillende medewerking van een groot aantal inzenders ging het opruimen bijzonder snel. Terwijl een groepje het materiaal naar de opslag vervoerde en daar op z’n plek zette bleven anderen in het gebouw achter om alles in te richten zoals het op donderdag was aangetroffen: een hele klus. Omstreeks 17.30 u. stond al het materiaal bij Ton Diepenhorst op z’n plek en was in het gebouw alles in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Slot
Tot slot is een bijzonder woord van dank op z’n plaats. Ik wil de verenigingen ‘De Kanarievogel’ en ‘KoPluKo’ bedanken voor het mogen gebruiken van hun faciliteiten in hun clubgebouw.  Ik wil graag Krien, Ageeth en Mandy Onderwater bedanken voor het wederom organiseren van het buffet. Jullie hebben het dit jaar weer voortreffelijk gedaan, bedankt.  Een dankwoord is ook op z’n plaats voor de leden die het bestuur hebben geholpen tijdens de opbouw- en opruimwerkzaamheden en hand- en spandiensten hebben verricht tijdens de wedstrijd- en studiedagen, t.w.  Tiny en Jan Zonderop, Piet Drop, Piet Hagenaars, Theo Kramp, Krien Onderwater, Henk Oudshoorn en Tinus Teeuwen. Naast genoemde personen wil ik ook graag de inzenders in mijn dank betrekken voor het helpen bij het opruimen van de wedstrijdlocatie na het uitkooien. Last but not least wil ik m’n medebestuursleden, Ton, Gerard, Jacques, Max, André en Paul bedanken voor hun betrokkenheid en inzet voor de vereniging gedurende het jaar 2017.

Onze 33e clubkampioenschappen werden voor de tweede keer georganiseerd in het gebouw van stichting Kleindierensport Katwijk. De op de ervaringen van vorig jaar gebaseerde aanpassingen pakten goed uit en de sfeer tijdens de studiedag was ouderwets ontspannen en gezellig. Het was daarom in mijn beleving van 21 t/m 23 december 2017 goed toeven in het gebouw van stichting Kleindierensport Katwijk. Hopelijk tot volgend jaar.

Prijswinnaars 2017
De prijswinnaars van onze 33e clubkampioenschappen, welke gehouden werden van 21-23 december 2017, zijn:  

Harzers:
Meesterzanger: Lis Reichgelt, 90 pnt. Stammen: 1e prijs: Lis Reichgelt, 363 pnt.; 2e prijs stammen: Jacques de Beer, 355 pnt. Enkelingen: 1e prijs: Lis Reichgelt, 87 pnt. Derby: Lis Reichgelt, 90 pnt.

Waterslagers:

Meesterzanger en winnaar NBvV Bondskruis: Rob Bisschops, 148 pnt.
Stammen: 1e prijs: Joop Aelbrecht, 578 pnt.; 2e prijs: Freek Schot, 577 pnt.; 3e  prijs: Willy Kling, 572 pnt.; 4e prijs: Jan Zonderop, 559 pnt.; 5e  prijs: Krien Onderwater, 556 pnt.; 6e prijs: Willy Kling, 555 pnt.; 7e prijs: Jaap Plokker, 547 pnt.; 8e prijs: Krien Onderwater, 537 pnt.
Stellen: 1e en 2e prijs: Rob Bis-schops, resp. 298 en 288 pnt.; 3e prijs: Piet Hagenaars, 285 pnt.; 4e prijs: Piet Drop, 282 pnt. Enkelingen: 1e t/m 4e prijs: Willy Kling, resp. 144, 143, 143 en 142 pnt.; 5e prijs: Joop Aelbrecht, 141 pnt. Derby: Krien Onderwater, 143 pnt.

Fotoverslag wedstrijd 2017

-0-


TOP